Typography

023 Heemstede  Politiek - De gemeenteraad heeft op 28 juni jl. een voorbereidingsbesluit genomen voor het bestemmingsplan “Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening”. Binnen dit bestemmingsplan vallen de percelen die onderdeel uitmaken van de plannen voor een vestiging van een Vomar-supermarkt aan de Binnenweg. Door dit besluit wordt gedurende maximaal een jaar een vergunningsaanvraag voor de bouw van deze supermarkt aangehouden.

Hierdoor ontstaat ruimte voor onderzoek naar een alternatieve invulling. Uitgangspunt is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en er zo kort mogelijk gebruik gemaakt wordt van de werking van het voorbereidingsbesluit.

In het door de coalitiepartijen HBB, GroenLinks en PvdA gesloten collegeakkoord is het volgende opgenomen: “We zullen ons blijven inzetten om de bouw van deze supermarkt tegen te gaan dan wel om de negatieve effecten op het verkeer en de leefbaarheid zo veel mogelijk te beperken.”

 

Om hier invulling aan te geven is de raad gevraagd een voorbereidingsbesluit te nemen. De raad heeft dit besluit op 28 juni jl. genomen. Daardoor wordt gedurende een jaar lang een eventuele vergunningsaanvraag voor de bouw van een supermarkt aangehouden. Zo ontstaat nu ruimte om in overleg met de ontwikkelaar te onderzoeken of het plan kan worden ingetrokken of aangepast.

Gezien de belangen van de betrokkenen treedt het college spoedig in contact met de ontwikkelaar om alternatieve scenario’s te bespreken. In september wordt de stand van zaken teruggekoppeld aan de gemeenteraad. Uitgangspunt is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en er zo kort mogelijk gebruik gemaakt wordt van de werking van het voorbereidingsbesluit.

Geheimhouding

Uitgangspunt is dat de gemeenteraad vergadert in openbaarheid. In uitzonderlijke gevallen – als het belang van de gemeente in het geding is – wordt hier van afgeweken. Dat was hier het geval omdat bespreking van het voorbereidingsbesluit in de openbaarheid de (financiële) belangen en onderhandelingspositie van de gemeente ernstig zou schaden (conform de wet openbaarheid van bestuur). Omdat het besluit door publicatie inmiddels openbaar is geworden, heeft de raad in zijn vergadering van donderdag 5 juli jl. de geheimhouding voor dit raadsbesluit opgeheven. In de bijlage is het besluit opgenomen. De bijlagen bij het besluit, bestaande uit ingekomen adviezen van deskundigen en mogelijke scenario’s, blijven vooralsnog geheim.

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

20 augustus 2019

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen