Typography

023 Heemstede Economie & Duurzaamheid - De gemeente Heemstede moet net als iedere gemeente in Nederland in 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In de Transitievisie Warmte staan uitgangspunten, kansen en (on)mogelijkheden voor de route naar een aardgasvrij(er) Heemstede en welke alternatieve warmteopties er zijn. Er zijn in Heemstede geen concrete ‘startwijken’ aangewezen die vóór 2030 van het aardgas af gaan.

Aardgasvrij Heemstede
De komende jaren bereidt Heemstede zich voor om ná 2030 aardgasvrij te worden. Inzetten op energiebesparing door isolatie, zonnepanelen en (hybride) warmtepompen is de eerste logische stap. Heemstede kent namelijk een relatief oude en diverse woningvoorraad. Dat is goed terug te zien in het gemiddelde aardgasverbruik en de hoge warmtevraag in Heemstede. Met het nemen van energiebesparende maatregelen is er op korte termijn veel te winnen aan CO2 reductie. Bovendien zijn geïsoleerde woningen klaar voor de overstap naar een aardgasvrijer alternatief in de toekomst.

Warmtenet
Voor de toekomst zijn er nog allerlei onzekerheden. Er is op basis van verschillende analyses nog geen eenduidig beeld voor de gemeente Heemstede. Vervolgonderzoek blijft nodig. Zo vervolgt de gemeente in het najaar van 2021 in De Glip, Provinciënwijk, Merlenhoven en de Rivierenwijk vervolgonderzoek om de technische en financiële haalbaarheid van een warmtenet scherper in beeld te brengen. Als uit de technische en financiële analyse een wijk of buurt kansrijk blijkt zullen inwoners de komende jaren uiteraard betrokken worden in eventuele vervolgplannen. Maar het kan ook betekenen dat wijken ongeschikt blijken voor een warmtenet.

Onderzoek warmtetechnieken
Uiteindelijk verwacht de gemeente in de toekomst gebruik te zullen maken van een mix van verschillende technieken zoals elektrisch verwarmen met warmtepompen, warmtenetten, mogelijke aardwarmte, mogelijke restwarmte uit de Warmtetransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) leiding Waternet en duurzame gas-alternatieven waaronder groen gas of waterstof. De Transitievisie Warmte wordt iedere vijf jaar met de nieuwste inzichten bijgewerkt.

Transitievisie Warmte
De Transitievisie Warmte is met medewerking van inwoners, een meedenkgroep en professionele partners zoals woningbouwcorporaties, netbeheerders en de omgevingsdienst opgesteld. Inwoners gaven aan beter geïnformeerd te willen worden over de mogelijkheden voor de verduurzaming van hun woning en de beschikbare subsidies. Via Heemstede Duurzaam en in samenwerking met partners zoals Heemsteedsduurzamer en Duurzaam Bouwloket informeert en stimuleert de gemeente haar inwoners om aan de slag te gaan met (verdere) verduurzaming van hun woning. De gemeente richt zich daarbij ook op Vve’s, woningbouwcorporaties en huurders.

Burgemeester en wethouders van Heemstede leggen de Transitievisie Warmte voor aan de commissie Middelen op 15 september. Voor die tijd is er nog een informatiebijeenkomst voor inwoners op 7 september en op 8 september een informatieavond voor de gemeenteraad. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 25 november een besluit om de Transitievisie Warmte al dan niet vast te stellen.

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

29 november 2021

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

coolblue

Greenchoice

Yarden