Typography

023 Heemstede Economie & Duurzaamheid - De klimaatopgave en de huidige energieopgave vragen om een versnelling van de energietransitie in Heemstede. Daarvoor zijn extra investeringen nodig. De raad uitte in 2021 de wens om de Enecogelden voor dit doel in te zetten. Om er zeker van te zijn dat deze gelden beschikbaar blijven, stelt het college voor om € 4.400.000 vast te leggen in de bestemmingsreserve energietransitie. In 2023 wordt een programma opgezet onder de naam ‘Energiepact Heemstede’. Daarin beschrijven we hoe we de versnelling van de energietransitie kunnen realiseren en hoe we het bedrag hiervoor zo effectief mogelijk kunnen inzetten.

Meer impact voor meer generaties
Om de meeste klimaatwinst te realiseren voor meerdere generaties in wijken, buurten of groepen Heemstedenaren wordt voorgesteld het programma in te vullen langs de volgende drie denkrichtingen:

  1. Grootschalig opwekken van duurzame energie in Heemstede; op dit moment loopt het project Zonneparking Heemstede. Doel is een grootschalig zonnepark met een grote capaciteit waarvan de opwek wordt ingezet voor zoveel mogelijk Heemstedenaren. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat de opgewekte energie wordt gebruikt voor het zwembad of de sportverenigingen. Daarnaast wordt voorgesteld om een verplaatsbare batterij beschikbaar te stellen, in eerste instantie voor de weekmarkt. De batterij wordt opgeladen met zonne-energie binnen de gemeente Heemstede.

  2. Maatregelen om zoveel mogelijk energie te besparen; hier gaat het om het aanjagen van lokale energie-initiatieven waarbij inwoners met elkaar zoveel mogelijk energie gaan besparen. Maar ook bijdragen aan het versnellen van het verduurzamen van gebouwen voor sport, onderwijs, cultuur en andere maatschappelijke doelen.

  3. De Klimaatchallenge Heemstede; het college zet in om gebruik te maken van kennis en expertise van inwoners. Ze worden uitgedaagd met voorstellen te komen die impact hebben op grootschalig besparen van energie en/of het opwekken van duurzame energie. Allemaal met als einddoel om zoveel mogelijk CO2 te besparen.

Dit zijn denkrichtingen die nog verder uitgewerkt moeten worden. De plannen worden in 2023 aan de raad voorgelegd en die beslist over de besteding van het budget. Naast de bestemmingsreserve energietransitie heeft de gemeente ook budgetten vanuit de Rijksoverheid voor isoleren en verduurzamen. De € 4.400.000 is een extra impuls om te versnellen in Heemstede.

Wethouder Anneke Grummel licht toe: ‘De urgentie voor de energietransitie blijft hoog en investeringen zijn hard nodig. We moeten dit nu doen voor de toekomst van onze kinderen. Ontwikkelingen op het gebied van de klimaatopgave en de energietransitie volgen elkaar in rap tempo op. In de tussentijd moeten we doen wat we kunnen. We hebben als gemeente al stappen gemaakt. De gemeentewerf is bijna energieneutraal en op het raadhuis liggen circa 300 zonnepanelen. De nu gereserveerde Enecogelden willen we teruggeven aan de inwoners van Heemstede.

Economie & Duurzaamheid

Geen feed gevonden

coolblue

Greenchoice

Yarden