Typography

023 Hoofddorp Politiek & Maatschappij – De hoofddorpse politieke partij HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek) schreef onlangs een brief aan het College van Burgemeetser en Wethouders waarin zij gewag maakt over de consequenties ten aanzien van de financiële terugvorderingen door de inwoners en lokale ondernemers uit Hoofdorp.

Het kabinet heeft in het kader van het Noodpakket banen en economie verschillende regelingen in het leven geroepen om ondernemers en inwoners bij te staan tijdens deze crisis. Een aantal van die regelingen is in de uitvoering gedecentraliseerd aan gemeenten. Om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandigen Ondernemers (TOZO) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), dienen ondernemers en inwoners zich aan te melden bij het gemeenteloket. De rechtmatigheidstoets waarin duidelijk naar voren moet komen of er ten onrechte te veel uitkering is verleend vindt achteraf plaats. Het teveel ontvangen bedrag kan door de gemeente worden teruggevorderd. Veel lokale ondernemers hebben inmiddels te horen gekregen dat ze een deel van het ontvangen bedrag vanuit de TOZO moeten terugbetalen.

Charif El IdrissiMSc, Raadslid HAP meldt dat de fractie signalen ontvangt van ondernemers die de terugbetaling niet kunnen ophoesten en zich derhalve aanmelden voor schuldhulpverlening vanwege een problematische schuldsituatie. Hap stelt hierover een aantal dwingende vragen aan het college waarop essentiële antwoorden dienen te worden gegeven. Hieronder treft u deze vragen aan. 

 1. Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen en kunt u ons aangeven hoeveel ondernemers vanuit de TOZO zich hebben aangemeld voor schuldhulpverlening?
 2. Terugvorderingen moeten op artikel 58, eerste lid, van het Participatiewet worden uitgevoerd.
 3. Is uw college in gesprek met deze ondernemers om tot een regeling te komen binnen genoemde wet?
 4. Zo ja, op welke manier denkt uw college deze ondernemers te ontzien in een tijd waarin de omzetten voor veel zelfstandigen nog steeds minimaal zijn?
 5. Bent u het met mijn fractie eens dat een minnelijke schuldregeling of zelfs een kwijtschelding mogelijke oplossingen kunnen zijn?
 6. Zo niet, wat zijn de alternatieven om deze ondernemers bij te staan in relatie tot de liquiditeitsproblematiek bij deze specifieke ondernemers?
 7. Is uw college voorbereid op de mogelijke vorderingen op inwoners met betrekking tot de TONK?
 8. Zo niet, wat kan uw college op voorhand doen om inwoners niet nog meer te belasten wanneer achteraf blijkt dat men een deel van het ontvangen bedrag ten onrechte heeft ontvangen?
 9. Gemeenten krijgen vanuit het Rijk een vergoeding voor het afhandelen van proces-aanvragen en bezwaren.
 10. Hoe verhoudt de vergoeding zich vanuit het Rijk tot de werkelijk gemaakte kosten in relatie tot de TOZO?
 11. Hoe verhoudt de vergoeding zich vanuit het Rijk tot de werkelijk gemaakte kosten in relatie tot de TONK?

Charif El Idrissi Namens de fractie van de HAP

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen