Typography

023 Hoofddorp Politiek & Maatschappij - De Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC) heeft op verzoek van de gemeenteraad van Haarlemmermeer een onderzoek gedaan naar het beleid en de kosten voor jeugdzorg. Tussen 2018 en 2020 stegen de kosten voor jeugdzorg in Haarlemmermeer met 34%. Dit komt vooral doordat meer jongeren een beroep doen op jeugdzorg én de kosten per jongere stijgen. De RKC vindt dat het beleid voor jeugdzorg geen heldere doelen bevat.

Ook kreeg de raad in de periode 2018-2020 onvoldoende informatie over de oplopende financiële tekorten. De RKC beveelt de gemeenteraad aan zelf het initiatief te nemen om het beleid voor jeugdzorg aan te scherpen. Deze en andere resultaten staan in het rapport Koersvast maar doelloos dat de RKC op 7 oktober aan de gemeenteraad aanbiedt.

In 2020 confronteerde het college van B&W de gemeenteraad van Haarlemmermeer met sterk oplopende tekorten in het sociaal domein. Hoewel deze problemen ook bij andere gemeenten bestaan, is de gemeenteraad bezorgd over de snelheid, de omvang en de schijnbare onvoorspelbaarheid van de kostenstijgingen in Haarlemmermeer. De gemeenteraad verzocht hierom de RKC om een onderzoek. De RKC richtte haar onderzoek op jeugdzorg, omdat de kostenstijgingen hier het grootst waren.

Het onderzoek laat zien dat jongeren, hun familie en professionals positief zijn over hun ervaringen met jeugdzorg in Haarlemmermeer. Jongeren hoeven niet lang te wachten op jeugdzorg en zij hebben veel vrijheid en opties om een zorgaanbieder te kiezen. Hier hangt wel een prijskaartje aan. Het onderzoek toont aan dat tussen 2018 en 2020 de kosten voor jeugdzorg met 34% zijn gestegen. Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken: meer jongeren doen een beroep op jeugdzorg en de kosten per jongere zijn hoger geworden.

De RKC is kritisch over het huidige beleid voor jeugdzorg. Dit bevat geen (meetbare) doelen specifiek voor jeugdzorg. Ook bevat de beleidsnota geen prioriteiten voor doelen en/of doelgroepen bij het bieden van jeugdzorg. Hierdoor kan de gemeenteraad niet goed controleren hoe het college het beleid uitvoert. Ook vindt de RKC dat de informatievoorziening aan de raad over de tekorten voor jeugdzorg tot september 2020 onvoldoende was. Sindsdien gaat dit beter, maar de kwaliteit van de informatie aan de raad verdient blijvende aandacht.

De RKC beveelt de gemeenteraad aan om zelf het initiatief te nemen om de doelen en randvoorwaarden voor het beleid voor jeugdzorg aan te scherpen.
In dit persbericht staat een gedeelte van de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Een volledige weergave staat in het Rekenkamercommissie rapport Koersvast maar doelloos’, waarin ook de bestuurlijke reactie van het college is opgenomen.

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice