Typography

023 Heemstede Politiek en asielbeleid - De gemeente Heemstede verwacht een groeiende vraag naar tijdelijke huisvesting voor mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. Al gauw denk je “wat goed dat de gemeente dus eindelijk alles in het werk stelt om Heemsteedse jongeren, die graag zelfstandig willen wonen, aan een woning te helpen”.

Helaas, dat is niet zo. Het betreft hier geen Heemsteedse jongeren, maar het gaat in dit geval om huisvesting van jonge getraumatiseerde jongeren waarvoor de gemeente een villa op de Dreef heeft aangekocht.

Ook in Heemstede wordt zichtbaar dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de oplossingen van landelijke problemen. Opvang is daar een voorbeeld van. De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met een regionaalplan van gemeenten om gezamenlijk de opvangproblemen op te lossen en zet een eerste stap met de inzet van het pand aan de Heemsteedse Dreef, een van de duurste straten van Nederland.

De recente aankoop van dit pand op de Heemsteedse Dreef 156 is bestemd voor huisvesting van 25 kwetsbare en getraumatiseerde minderjarige vluchtelingen tussen de 15 en 18 jaar oud. Deze aankoop past volgens de gemeente in haar taakstelling om dit jaar 108 asielzoekers te kunnen opvangen.

Aankoop en exploitatie
De woning wordt aangeschaft voor € 1.928.500 (aankoop en verwervingskosten). Vanaf 2024 schrijft de gemeente dit bedrag gedurende 40 jaar af en heeft daarmee kapitaallasten voor 40 jaar. De gemiddelde kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn € 53.154,=. 
Verder is de gemeente met het COA overeengekomen dat de woning tegen de kostprijs dekkende huursom van € 75.900 excl. btw wordt verhuurd aan het COA. De zorg voor het pand en voor de bewoners wordt overgedragen aan het COA die dus ook alle kosten draagt met betrekking tot de huur-, inrichting- en exploitatielasten van dit pand aan de Dreef.

Ontbindende voorwaarden in deze betreffen
1. Het niet akkoord gaan door de gemeenteraad;
2. Het totale aankoopproject en alles wat daar nog bij komt kijken, moet vóór 17 juli zijn geaccordeerd.

Minderjarige vluchtelingen
In het pand aan de Heemsteedse Dreef is plek voor twintig tot vijfentwintig amv’ers, ofwel alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het betreft kwetsbare en ontzette pubers tussen de 15 en 18 jaar die om uiteenlopende redenen zonder ouders of voogd asiel hebben aangevraagd. De gemeente wil deze jongeren een veilig dak boven hun hoofd bieden. Ze zullen dag en nacht uitgebreid door het COA worden begeleid.

De gemeente Heemstede vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen in nood een plek te geven om te wonen. Het vinden van locaties voor deze mensen is een ingewikkelde puzzel zoals dat onlangs ook bleek in andere delen van Heemstede (Leidsevaartweg) waar de bewoners in de directe omgeving vooraf werden geïnformeerd over huisvestingsplannen voor asielzoekers en daar tegen konden ageren, mochten zij dat willen.

Communicatie
In de omgeving van de Heemsteedse Dreef 156 zijn de inwoners echter niet vooraf maar achteraf geïnformeerd. De koopovereenkomst voor dit pand (waarschijnlijk uit de algemene middelen van de gemeente) kwam begin juni reeds officieel tot stand, maar dient nog wel door een van de eigenaren te worden ondertekend.   

Wel ontvingen de bewoners onlangs een schrijven van de gemeente dat er op donderdag 22 juni aanstaande een informatiebijeenkomst voor omwonenden rondom het pand aan de Dreef wordt georganiseerd en dat men op maandag 26 juni de mogelijkheid heeft om in te spreken tijdens de commissievergadering. Daarna besluit de raad definitief over de realisatie van de Heemsteedse Dreef als opvanglocatie. De gemeenteraad moet ook nog wel budget geven voor aankoop. Indien alles is geregeld passeert de acte in oktober, waarna het COA de 375 m2 gaat verbouwen voor deze 25 jongeren en verantwoordelijk wordt voor toezicht.

Wat vreemd eigenlijk en wat een merkwaardige gang van zaken om achteraf een informatie- en inspreekavond te organiseren waarin bewoners hun zegje mogen komen doen, terwijl het pand reeds is aangekocht. Hoe zat dat ook al weer met communicatie en gemeentelijke transparantie?

Omwonenden
Voorafgaand aan de vergadering van 22 juni en de inspreekavond op 26 juni is een delegatie van buurtbewoners bij elkaar gekomen en heeft men hun verbazing met elkaar gedeeld. Niet alleen vanwege het gebrek aan communicatie en het fait-á-compli dat het huis reeds is aangekocht, maar men bracht ook de waardedaling van de omliggende huizen ter sprake, evenals het feit dat men angstig is voor overlast en misschien wel allerlei narigheid. Het feit bovendien dat landelijk onderzoek heeft aangetoond dat er tot op heden slechts ca 5-6% van de asielzoekers een baan vindt, acht men geen prettig vooruitzicht omdat hierdoor wellicht extra overlast wordt gecreëerd.

Tijdelijk
De gemeente stelt dat verder dat het om een tijdelijke huisvesting gaat. Nu betekent het woord ‘tijdelijk’ in de meeste gevallen ook daadwerkelijk ‘tijdelijk’. Echter, als dit woord wordt gebruikt door de politiek, dan kan dit anders worden geïnterpreteerd. Zo heeft men met het COA een termijn afgesproken van vijf jaar die na het verstrijken hiervan met nog eens vijf jaar kan worden verlengd.

Permanent flexibel inzetbare woningen
De gemeente heeft daarnaast behoefte aan permanente flexibel inzetbare woningen, ofwel flexwoningen. Dit zijn zelfstandige woningen van rond de 35m2 met wc, douche en keuken. De gemeente wil deze flexwoningen inzetten voor diverse groepen mensen met urgentie, zoals statushouders, jongeren en (her)starters, als overbrugging naar reguliere huisvesting.

Er lopen op dit moment haalbaarheidsonderzoeken voor drie locaties met als doel deze flexwoningen te creëren. Het gaat hierbij om de Glipperweg 55-57, de Kerklaan 61 en de Lieven de Keylaan 24. De resultaten van de onderzoeken zijn naar verwachting in oktober 2023 bekend. Daarna neemt de gemeente verder initiatief om over die specifieke locaties met de omwonenden te spreken.

Meer informatie
Wilt u meer weten of op de hoogte blijven? Ga naar heemstede.nl/huisvesting.

Jos de Jong

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice