Typography

023 Heemstede, Politiek & Maatschappij - De conceptbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 laten zien dat Heemstede komende jaren blijft investeren in de gemeente en in het welzijn van inwoners.

We streven naar een realistisch en structureel financieel evenwicht. Zo kunnen ook toekomstige generaties in een duurzaam en gezond Heemstede leven. Om dit te bereiken maken we scherpe keuzes en zoeken we een balans tussen investeringen, bezuinigingen en belastingverhogingen.

Wethouder Arianne de Wit: ‘We bieden ook dit jaar een sluitende begroting. Dat oogt mooi, maar de werkelijkheid is wat weerbarstiger. Vanaf 2026 ontstaat een tekort. Onder meer doordat gemeenten dan zo’n 3 miljard minder vanuit het Rijk ontvangen, zonder dat er taken verdwijnen. Dat laat onverlet dat wij blijven investeren in woningbouw, verkeersveiligheid, onderwijs, duurzaamheid, groen, jeugd en sport. Dit doen wij bijvoorbeeld door geringe verhoging van de OZB. Ook kijken we naar verhoging van andere inkomsten, zoals invoering van toeristenbelasting.’

Belangrijke speerpunten voor de komende jaren en 202
We focussen ons op de woonopgaven in Heemstede en het huisvesten van urgent woningzoekenden. De woonvisie 2023 is daarbij leidend. Ook herijken we prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties om in de dringende woonbehoeftes te voorzien (inwoners, vluchtelingen, statushouders en andere doelgroepen). ‘Alleen daarmee komen we er niet’, onderstreept De Wit. ‘We kunnen niet wegkijken voor de woonopgave die er ligt. Om voldoende woonruimte te realiseren nemen we de regie in eigen hand. We pakken de ontwikkeling van twee gebieden actief op; Manpadslaangebied en het Havenkwartier.’

Klimaatneutraal Heemstede
Een klimaatneutraal Heemstede is een urgente opdracht; samen met inwoners, organisaties en ondernemers werken we hier aan. Dit doen we door enerzijds energie te besparen en energie op te wekken en anderzijds door gebieden en wijken groener te maken. Met de middelen uit het energiepact gaan we versnellen om het doel van een aardgasvrij Heemstede in 2050 te halen. Speerpunten in 2024 zijn de gebiedsuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie en de opwek van duurzame zonne-energie. 

Begroting
De begroting is een uitwerking van de kadernota aangevuld met de laatste ontwikkelingen. In de begroting geven we inzicht in de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven van de gemeente de komende jaren. Onder voorbehoud van de agendacommissie wordt de begroting 2024 vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november.

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice